150 2017.09.30 Open House Day活動花絮

           【 教育目標 】

培育優秀專業影視創作人才

         【 核心能力 】

1、培養影視製作的能力

2、培養操作或引導戲劇表演的能力

3、培養商品轉化與執行專案的能力

4、培養理解、欣賞及溝通多元文化的能力

5、培養協調溝通的能力

6、培養創意思考及運用新穎見解的能力

7、培養理解與應用影視資訊科技的能力

          【 電影網站連結 】

          

          

          放映週報

          台灣電影網

           國家影視產業資訊平台

            財團法人國家電影中心

           電影創作聯盟